Domicil

16 December, 2017| 8PM

Dortmund, DE

Stefan Bauer "Wheeling and Dealing" - Music of Kenny Wheeler Stefan Bauer - vibraphone, Michael Heupel - flute, Christian Ramond - bass,, Drori Mondlak - drums


Directions

domicil gGmbH (gemeinnützige GmbH) Hansastr. 7-11, 44137 Dortmund